Çin Türkiye ile ilişkileri

 • Çin, 2018 yılı itibariyle 194 ülke arasındadünyanın 2. büyük ekonomisidir. [ABD 1. (21trilyon Dolar), Türkiye 19. (771 milyar Dolar)] sıradayer almaktadır. (IMF- Ekim 2019)]
 • 2018 yılında cari fiyatlara göre, 13,6 trilyonDolar olan tahmin edilen GSYİH’nin 2019yılında 14,14 ve 2024 yılın da 21 trilyon Dolar olmasıbeklenmektedir. (IMF-Ekim 2019)
 • 2018 yılında nüfusu 15,23 milyon artarak 1milyar 395 milyon kişiye Çin, toplam nüfusaçısından dünyada 1. sırada yer almaktadır. Ülkenüfusunun 2029 yılında 1 milyar 442 milyonkişiye ulaşacağı tahmin edilmektedir.([Çin 1. (1 milyar), Türkiye19. (82 milyon)(IMF-Ekim2019, Çinİstatistik Ofisi,2019)]
 • Cari fiyatlara göre 2019 yılında 10,1 bin Dolarlık kişi başına düşen milli gelir ile Çin dünyada 70.sırada yer almaktadır. [Lüksemburg 1. (113,2 BinDolar), Türkiye 75. (8,96 Bin Dolar)] (IMF-Ekim2019)
 • 2018 yılında sabit fiyatlara göre %6,6 oranındaartan GSYİH’nin, 2019 yılında % 6,1 oranındaartarak 14 trilyon Dolar olması beklenmektedir. (IMF-Ekim2019)
 • Ülkenin araştırma ve geliştirme harcamalarınınGSYİH içindeki payı 2017 yılında %2,1olup dünyada 2. sıradadır. (İsrail %4,5 pay ile 1.,Türkiye %0,95 pay ile 30.) (UNESCO – Institute of Statistics, 2019)
 • 2019 yılı tahmini verilerine göre ülkeninGSYİH’si içinde tarım sektörünün payı %7,sanayinin %40,3 ve hizmetler sektörünün %52.7’dir. (EIU-2019 Kasım)2
 • 018 yılında %2,1 olan tüketici fiyatlarına göreyıllık ortalama enflasyon oranının 2019 yılındada %2,3 olacağı tahmin edilmektedir. (IMF-Ekim2019)
 • Ülkedeki işsiz sayısının toplam işgücüne oranı2018 yılında % 5 olup dünyada işsizliğin yüksek olduğu ülkeler arasında 117. sıradadır.(Lesotho % 28 ile 1.) (Dünya Bankası-2019)
 • 2019 yılında cariödemelerdengesinin GSYİH’yeoranı % 1 olmuştur. (IMFEkim2019)
 •  Çin, 2018 yılında 139 milyarDolar ile doğrudan yabancıyatırım çeken ülkeler arasında 2.sıradadır. [ABD 252 milyar Dolar ile 1.,Türkiye 13 milyar Dolar ile 23. (UNCTAD)]
 • 2016-2018 döneminde toplam 548 milyarDolarlık doğrudan yabancı yatırım alan Çin,2018 yılında 2 trilyon Dolarlık toplam yabancısermaye stoku ile dünyada 5. sıradadır. [ABD 7trilyon Dolar ile 1., Türkiye 135 milyar Dolar ile 41.(UNCTAD)]
 • 2018 yılında % 45 olacağı tahmin edilenülkedeki toplam yatırımların GSYİH’ye oranının,2019 yılında % 43 ve 2024 yılında % 40 olmasıbeklenmektedir. (IMF-2019)
 • 2002-2014 döneminde kişi başına düşeniçilebilir ülke içi temiz su kaynakları azalmaktaolan ülkeler arasında Çin, %6 azalma ile 133. sıradaolup 2014 yılında sahip olduğu kişi başına düşentemiz su miktarı 2 m³’tür. [Dünya ortalaması %15azalma, Türkiye %16 azalma ile 81. (DünyaBankası-2018)]
 • 2019 yılında 26 milyar varil kanıtlanmış hampetrol rezervine sahip Çin, 69 ülke arasında %2pay ile 13. sıradadır. [Venezüella 1. (303 milyar varil),Türkiye 51. (320 milyon varil)] (ABD-EIA)
 • 2017 yılında 5 milyon varil/gün ham petrolüretimi ile 127 ülke arasında %5 pay ile 5.sıradadır. [ABD 1. (16 milyon varil/gün), Türkiye 57.(64 bin varil/gün)] (ABD-EIA)
 • 2019 yılında 213 trilyon feet³ kanıtlanmışdoğalgaz rezervine sahip Çin, 92 ülke arasında%3 pay ile 8. sıradadır. [Rusya Federasyonu 1. (2katrilyon feet³), Türkiye 90. (170 milyar feet³)] (ABDEIA)
 • İnsani gelişmişlik endeksine göre Çin dünyada189 ülke arasında 86. sıradadır. (Norveç 1.,Türkiye 64.) (UN-2017)
 • 2015 yılında 5 trilyon feet³ ‘ doğalgaz üretimi ile97 ülke arasında % 3 pay ile 8. sıradadır. [ABD1. ( 33 trilyon feet3), Türkiye 74. ( 13 milyar feet3)](ABD-EIA)
 • Ekonomik serbestlik endeksine göre Çin,dünyada 186 ülke arasında 100. sıradadır.(Hong Kong 1., Türkiye 68.) (The HeritageFoundation-2019)
 • Küresel rekabetçilik açısından Çin dünyadaki140 ülke arasında 28. sıradadır. (Singapur 1.,Türkiye 61.) (World Economic Forum – GlobalCompetitiveness Report 2019)
 • İş yapma kolaylığı açısından Çin, dünyada 190ülke arasında 31. sıradadır. (Yeni Zelanda 1.,Türkiye 33.) (Dünya Bankası-2019)
 • 2018 yılında 2,49 trilyon Dolarlık ihracatladünyada 1. sırada olan ülkenin ihracat yaptığıbaşlıca ülkeler ve ülkenin ihracatından aldıklarıpaylar: ABD (%19,2), Hong Kong (%12,1), Japonya(%5,9), Güney Kore (%4,4), Vietnam (%3,4). (ITCTrademap,2019)
 • Ülkenin ihracatında Türkiye %0,7 pay ile 26.sırada yer almaktadır. (ITC-Trademap,2019)
 • Ülkenin 2018 yılında ihraç ettiği başlıca ürünler;telefon cihazları, ses, görüntü veya diğerbilgileri almaya veya vermeye mahsus diğer cihazlar;otomatik bilgi işlem makineleri, bunlara ait birimler;manyetik veya optik okuyucular, verileri kodadönüştüren ve işleyen makineler; elektronik entegredevreler; 84.73, 84.69 ila 84.72 pozisyonlarındakimakina ve cihazlarda kullanılmaya elverişli aksamparça-aksesuarlar (kutu, kılıf vb.); petrol yağları vebitümenli minerallerden elde edilen yağlar; karayolu taşıtları için aksam ve parçalar (ITC-Trademap,2019)
 • Yüksek teknoloji ihracatı 2017 yılında 504milyar Dolar olan Çin, dünyada 1. sıradadır.(Dünya Bankası-2018)
 • 2018 yılında 2,13 trilyon Dolarlık ithalatla dünyaithalatında 2. sırada olan ülkenin ithalat yaptığıbaşlıca ülkeler: Güney Kore (%9,6), Japonya (%8,4),Tayvan (%8,3), ABD (%7,3), Almanya (%5). Ülkeninithalatında Türkiye %0,2 pay ile 58. sıradadır. (ITCTrademap,2019)

  Çin Ticaret Derneği Türkiye Cumhuriyeti Anayasası, Türk Medeni Kanunu, Dernekler Kanunu, Yönetmelik Genelge ve Tebliğler doğrultusunda, Türkiye ile Çin arasında ticari ve kültürel faaliyetlerde bulunan gerçek kişiler ile hükmi şahsiyetlerin ve ortaklarının müşterek bir çatı altında buluşturmak amacıyla kurulmuştur

  ADRES

  Maslak Mah. Atatürk Otosanayi Sitesi, 55. Sok. Şişli Meslek Yüksek Okulu, Kat:3 – 308-B Maslak / İstanbul

  TELEFON

  +90 212 000 00 00

  EMAIL

  info@cin.org.tr

  Cart